Điều kiện, thủ tục ứng cử đại biểu Quốc hội năm 2022

Đại biểu Quốc hội là ai? Những ai đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội? Thủ tục ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định pháp luật hiện nay như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Nam Sơn sẽ cung cấp thông tin đến bạn đọc về vấn đề này.

Đại biểu Quốc hội là ai?

Căn cứ khoản 1 Điều 21 Luật Tổ chức Chính phủ 2014 quy định:

“Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.”

Như vậy, trong bộ máy nhà nước đại biểu Quốc hội sẽ là một người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa bàn, đơn vị mình bầu ra, là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Ví dụ như: Đại biểu Quốc hội ở Thành phố Hà Nội được nhân dân Thành phố Hà Nội bầu ra để thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trước Quốc hội.

Điều kiện ứng cử Đại biểu quốc hội

Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định: “Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội.”.

Theo Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội 2014, tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội như sau:

– Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

– Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

– Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội;

– Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm;

– Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Do đó, người nào đáp ứng đủ các tiêu chuẩn nêu trên và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử được công bố thì có thể ứng cử đại biểu Quốc hội.

Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội

Theo Điều 35 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015 quy định, công dân ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật này phải nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử, hồ sơ phải nộp bao gồm:

1. Đơn ứng cử;

2. Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền;

3. Tiểu sử tóm tắt;

4. Ba ảnh chân dung màu cỡ 4cm x 6cm;

5. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Trình tự, thủ tục ứng cử đại biểu Quốc hội

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, các giấy tờ liên quan quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015.

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương giới thiệu ứng cử nộp 02 bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đồng bầu cử quốc gia;

– Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp 02 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở tỉnh nơi mình cư trú hoặc công tác thường xuyên;

Bước 3: Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của những người ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo quy định của Luật này thì Hội đồng bầu cử quốc gia chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu ứng cử đến Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban bầu cử ở tỉnh chuyển hồ sơ ứng cử của người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử tại địa phương đến Hội đồng bầu cử quốc gia; chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử tại địa phương đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, để đưa vào danh sách hiệp thương.

Bước 4: Tổ chức hội nghị hiệp thương (03 lần), lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *